Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (27 มี.ค. 2566)  
การกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวั... (27 มี.ค. 2566)  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง... (07 มี.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (02 มี.ค. 2566)
การตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (21 ก.พ. 2566)
ทต.ดอนประดู่ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (01 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ... (09 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลดอนป... (09 ม.ค. 2566)
ทต.ดอนประดู่ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (09 ม.ค. 2566)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (04 ม.ค. 2566)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (27 ธ.ค. 2565)
การปฏิบัติตนตามมาตรการองค์กร 4 ห้าม 3 ต้อง (15 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งป... (29 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ขับขีปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรใหม่ อย่างเคร่งครัด (28 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายในเขตเทศบาลตำบลดอนประดู่... (12 ต.ค. 2565)
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment... (12 ก.ย. 2565)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.256... (08 ก.ย. 2565)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย 100% (02 ก.ย. 2565)
ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี... (31 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์วันป่าชุมชน (20 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดั... (13 ก.พ. 2566)  

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่... (10 ก.พ. 2566)  

ทต.ดอนประดู่ เรียนรู้ ร่ว... (09 ม.ค. 2566)  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน... (09 ม.ค. 2566)

ประชุมจัดทำแผนงานของกองทุ... (16 ธ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและ... (13 ธ.ค. 2565)

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน... (09 ธ.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมื... (24 พ.ย. 2565)

ประมวลภาพงานลอยกระทง ประจ... (08 พ.ย. 2565)

วันพระราชทานธงชาติไทย (28 ก.ย. 2565)

ผลการประเมินคุณธรรมและควา... (08 ก.ย. 2565)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (06 ก.ย. 2565)

ร่วมกันทำความสะอาด big cl... (19 ส.ค. 2565)

วันนี้นายกจรัญ จันทร์แก้ว... (18 ส.ค. 2565)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนประ... (15 ส.ค. 2565)

ถวายเครื่องสักการะและวางพ... (12 ส.ค. 2565)

กิจกรรมเฉลิมพระเกี่ยรติสม... (25 ก.ค. 2565)

ร่วมงานวันอาสาฬหบูชา ห่มผ... (13 ก.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน... (12 ก.ค. 2565)

การติดตามการจัดทำแผนปฏิบั... (07 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหัวควน หม... (21 มี.ค. 2566)  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหั... (20 มี.ค. 2566)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (06 ก.ย. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำ... (29 เม.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 (05 เม.ย. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (01 เม.ย. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (04 มี.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 (04 ก.พ. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำ... (01 ก.พ. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำ... (01 ก.พ. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (03 ธ.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 (02 พ.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำ... (21 ต.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (18 ต.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (04 ต.ค. 2564)
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (24 ส.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) (21 ก.ค. 2564)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้้อรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอริคชนิด... (15 ก.ค. 2564)
ประกาศยกเลิกรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งชุดเ... (15 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหามาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (02 มี.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (21 ส.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (13 ก.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่่อู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (21 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (14 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (18 ธ.ค. 2561)
รับสมัครโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือรับโอนข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งฯ (14 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (14 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (12 ก.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่... (19 ก.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th