Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566 (06 ก.ย. 2566)  
ประชาสัมพันํธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัย 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 (31 ส.ค. 2566)  
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ขององค์ก... (18 ส.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2566 (16 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันํธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัย 2 พ.ศ.2566 (09 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (25 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการงานอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2566 (14 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การติดต่อรับวัคซีนพิษสุนัขบ้า (26 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่จัดเก็บขยะอันตราย (26 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ของโร... (10 เม.ย. 2566)
รายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง... (03 เม.ย. 2566)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (เฉพ... (28 มี.ค. 2566)
การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (27 มี.ค. 2566)
การกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวั... (27 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง... (07 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (02 มี.ค. 2566)
การตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (21 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์การรับรองรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2565 (15 ก.พ. 2566)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง กำหนดเรียกประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ 1 ปร... (15 ก.พ. 2566)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ... (15 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการเปิดโลกการศึกษาสร้... (11 ก.ย. 2566)  

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าร... (05 ก.ย. 2566)  

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (21 มิ.ย. 2566)  

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (19 มิ.ย. 2566)

การประชุมเชิงปฏิบัติการแล... (18 มิ.ย. 2566)

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโ... (15 มิ.ย. 2566)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (15 มิ.ย. 2566)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (26 พ.ค. 2566)

จัดการของเสียอันตรายจากชุ... (26 พ.ค. 2566)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (19 พ.ค. 2566)

โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพ... (12 พ.ค. 2566)

ประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดั... (13 ก.พ. 2566)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่... (10 ก.พ. 2566)

ทต.ดอนประดู่ เรียนรู้ ร่ว... (09 ม.ค. 2566)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน... (09 ม.ค. 2566)

ประชุมจัดทำแผนงานของกองทุ... (16 ธ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและ... (13 ธ.ค. 2565)

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน... (09 ธ.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมื... (24 พ.ย. 2565)

ประมวลภาพงานลอยกระทง ประจ... (08 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (31 ส.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ... (18 ส.ค. 2566)  
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหัวควน หม... (26 ก.ค. 2566)  
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหัวควน หม... (21 ก.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหัวควน หม... (21 ก.ค. 2566)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหั... (28 มิ.ย. 2566)
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหัวควน ห... (13 มิ.ย. 2566)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) (27 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ... (05 เม.ย. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 (03 เม.ย. 2566)
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหัวควน หม... (21 มี.ค. 2566)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 8 ตัว บ้านหั... (20 มี.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (03 มี.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 (03 ก.พ. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 (05 ม.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (06 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 (08 พ.ย. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (18 ต.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (06 ก.ย. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำ... (29 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (21 ก.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (19 ก.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (26 มิ.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหามาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (02 มี.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (21 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (13 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่่อู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (21 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (14 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (18 ธ.ค. 2561)
รับสมัครโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือรับโอนข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งฯ (14 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (14 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (12 ก.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่... (19 ก.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th