Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ผลการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่า... (19 เม.ย. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (02 มี.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแ... (28 ก.พ. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) (01 ก.พ. 2565)
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์)เพื่อใช... (25 ม.ค. 2565)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ตามพระราชบั... (25 ม.ค. 2565)
กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 (30 ธ.ค. 2564)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี งบประมาณ 2564 (28 ธ.ค. 2564)
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนด ค่า... (14 ธ.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที... (22 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ... (08 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่น... (08 พ.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 (05 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน... (21 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (10 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ประสงค์จะรับสิทธิตามมาตรา 35 (12 ก.ค. 2564)
ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด (16 มิ.ย. 2564)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ... (28 เม.ย. 2564)
ประกาศ การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 สำหรับการจัดเก็บภาษี ... (19 ก.พ. 2564)
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2... (02 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

(26 เม.ย. 2565)  

โครงการประเมินคุณธรรม ควา... (26 ม.ค. 2565)  

ประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดั... (07 ม.ค. 2565)  

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกา... (19 พ.ย. 2564)

กิจกรรมปล่อยปลา เพื่อรัก... (21 ก.ย. 2564)

กิจกรรมทำบุญสำนักงานและอบ... (09 มิ.ย. 2564)

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัย... (11 พ.ค. 2564)

การประชุมสภาสมัยแรกปี 256... (03 พ.ค. 2564)

โครงการลอยกระทงประจำปี พ.... (31 ต.ค. 2563)

ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวา... (13 ต.ค. 2563)

โครงการดอนประดู่นาวาน สืบ... (08 ต.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (26 ส.ค. 2563)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพั... (06 ส.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลั... (06 ส.ค. 2563)

เข้าร่วมตรวจประเมินประสิท... (29 ก.ค. 2563)

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเก... (28 ก.ค. 2563)

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพ... (04 มิ.ย. 2563)

เตรียมส่งมอบแอลกอฮอล์เจลท... (21 เม.ย. 2563)

ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอั... (10 เม.ย. 2563)

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "... (20 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำ... (29 เม.ย. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 (05 เม.ย. 2565)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (01 เม.ย. 2565)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (04 มี.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 (04 ก.พ. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำ... (01 ก.พ. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำ... (01 ก.พ. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (03 ธ.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 (02 พ.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำ... (21 ต.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (18 ต.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (04 ต.ค. 2564)
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (24 ส.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) (21 ก.ค. 2564)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้้อรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอริคชนิด... (15 ก.ค. 2564)
ประกาศยกเลิกรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งชุดเ... (15 ก.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำ... (14 ก.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 มิ.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำ... (21 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหามาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (02 มี.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (21 ส.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (13 ก.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่่อู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (21 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (14 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (18 ธ.ค. 2561)
รับสมัครโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือรับโอนข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งฯ (14 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (14 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (12 ก.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่... (19 ก.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th