Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาววัชรา ทะระเกิด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
Responsive image
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
Responsive image
นางสุดา เพชรขวัญ
ครูชำนาญการ ศดว.หัวควน
Responsive image
นางวรรณา ยิ้มแก้ว
ครูชำนาญการ ศดว.ควนเผยอ
Responsive image
นางเนตรนภา เกสโร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
นายอำนาจ ปลื้มภะวัง
ครู ชำนาญการ ศดว.หัวควน
Responsive image
นางวรรณา ยิ้มแก้ว
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านดอนประดู่
Responsive image
Responsive image
น.ส.วันเพ็ญ นวลชาย
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านดอนประดู่
Responsive image
นางสุณี ถิ่นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศดว.ควนเผยอ
Responsive image
Responsive image
นางสุภา แจ้งกระจ่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศดว.หัวควน
Responsive image
นางสมหมาย เอียดประพาล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านดอนประดู่
Responsive image
Responsive image
นางพะเยาว์ หนูโหยบ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศดว.หัวควน
Responsive image
นางสาวสุดารัตน์ ทองศรีดำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านดอนประดู่
Responsive image

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th