Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางวัชรา จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางวรรณา สุขสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางเนตรนภา เกสโร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
Responsive image
นางสุดา เพชรขวัญ
ครู ศดว.หัวควน
Responsive image
นางวรรณา ยิ้มแก้ว
ครู ศดว.ควนเผยอ
Responsive image
น.ส.สิริกร สุขนุ่น
ครู ศพด.บ้านดอนประดู่
Responsive image
นายอำนาจ ปลื้มภะวัง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศดว.หัวควน
Responsive image
Responsive image
น.ส.วันเพ็ญ นวลชาย
ครู ศพด.บ้านดอนประดู่
Responsive image
นางสุภา แจ้งกระจ่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศดว.หัวควน
Responsive image
นางพะเยาว์ หนูโหยบ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศดว.หัวควน
Responsive image
นางสมหมาย เอียดประพาล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านดอนประดู่
Responsive image
นางสาวสุดารัตน์ ทองศรีดำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านดอนประดู่
Responsive image
นางสายสุณี พรหมแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศดว.ควนเผยอ
Responsive image
นางสุณี ถิ่นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศดว.ควนเผยอ
Responsive image
น.ส.เรวดี ขาวแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศดว.ควนเผยอ

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th