ผ่าน 1 ชั่วโมงเศษ ผู้สมัครพลังประชา
เว็บไซต์ vote62 รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านไป
ย้ำจ่ายเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคว
กรมบัญชีกลาง ย้ำการจ่ายเงิน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" และเงิน "เบี้ยความ