Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 พ.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
06 พ.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนงานขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนงานขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
24 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สถิติการให้บริการประชาชนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th