Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนประดู่
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนประดู่แบ่งเป็น 8 ด้านคือ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลป วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี


1.แนวทางการพัฒนา
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   - การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
   - การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
   - ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน
   - ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร
   - เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ
 1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนะธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา
   - พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ เพื่อเพิ่มทางเลือกและขยาย โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
   - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมไทย คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาการกีฬา
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน
   - ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค
 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - พัฒนาระบบจราจรและรณรงค์ให้ความรู้
 1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
   - พัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คูน้ำ
   - การพัฒนา ปรับปรุงและขยาย ระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 
   - ติดตั้ง ซ่อมแซม ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
   - สนับสนุนให้มีระบบโทรคมนาคมที่ดี และสะดวกทั่วถึง
 1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
   - ฟื้นฟูอนุรักษ์ และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
 1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
   - ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเมือง ระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
   - พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดี 
2. เป้าประสงค์
   2.1 การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
   2.2 ประชาชนมีความรู้และบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
   2.3 ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
   2.4 มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
   2.5 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. ตัวชี้วัด
   3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนประดู่ มีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5
   3.2 มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 80
   3.3 ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90 และศิลปวัฒธรรมอันดียังคงอยู่
   3.4 ประชาชนร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในทางศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
   3.5 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 10
   3.6 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
   3.7 ประชาชนในตำบลร้อยละ 60 น่าอยู่อย่างสงบสุข
   3.8 การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60
4. ค่าเป้าหมาย
   4.1 ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
   4.2 ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
   4.3 ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
   4.4 มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
   4.5 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th