Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดอนประดู่แบ่งเป็น ๘ ด้านคือ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลป วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์ากรพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
ที่ดี


แนวทางการพัฒนา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   - การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
   - การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
   - ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน
   - ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร
   - เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนะธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา
   - พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ เพื่อเพิ่มทางเลือกและขยาย โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
   - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมไทย คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาการกีฬา
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน
   - ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - พัฒนาระบบจราจรและรณรงค์ให้ความรู้
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
   - พัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คูน้ำ
   - การพัฒนา ปรับปรุงและขยาย ระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 
   - ติดตั้ง ซ่อมแซม ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
   - สนับสนุนให้มีระบบโทรคมนาคมที่ดี และสะดวกทั่วถึง
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
   - ฟื้นฟูอนุรักษ์ และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
   - ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเมือง ระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
   - พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดี 


เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th