Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลเป็นสองส่วนคือ  
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
๑. สภาเทศบาล  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรอยู่ในตำแหน่งคราวละ  ๔  ปี สำหรับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาลดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕  คือ สภาเทศบาลตำบล ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน  ๑๒  คน
๒. นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย  โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี  นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ โดยมาตรา ๔๘  แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ได้กำหนดรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน  ๒  คน  เป้นผู้ช่วยในการบริหารของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  และนายกเทศมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล  โดยในกรณีเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกิน ๒ คน  ทั้งนี้ โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบประจำของเทศบาล  เทศบาลตำบลดอนประดู่  ประกอบด้วย ส่วนราชการทั้งหมด  ๔  ส่วน ที่ต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการให้บริการกับพี่น้องประชาชน  ส่วนราชการเหล่านี้ให้บริการในด้านใดบ้าง ติดตามจากข้อมูลต่อไปนี้
สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด  หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
               -  งานธุรการ
               -  งานการเจ้าหน้าที่
               -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               -  งานวิชาการและแผนงาน
               -  งานนิติการ
               -  งานสวัสดิการสังคม
               -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
               -  งานส่งเสริมการเกษตร
กองคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานผลประโยชน์ฯ งานแผนที่ภาษีฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย
               -  งานธุรการ             
               -  งานการเงินและบัญชี
               -  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
               -  งานพัสดุและทรัพย์สิน
 กองช่าง
               -  งานธุรการ
               -  งานก่อสร้าง
               -  งานออกแและควบคุมอาคาร
               -  งานประสานสาธารณูโภค
               -  งานผังเมือง
   กองการศึกษา
               -  งานธุรการ
               -  งานบริหารการศึกษา
               -  งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม    

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th