Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลเป็นสองส่วนคือ  
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
๑. สภาเทศบาล  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรอยู่ในตำแหน่งคราวละ  ๔  ปี สำหรับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาลดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕  คือ สภาเทศบาลตำบล ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน  ๑๒  คน
๒. นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย  โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี  นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ โดยมาตรา ๔๘  แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ได้กำหนดรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน  ๒  คน  เป้นผู้ช่วยในการบริหารของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  และนายกเทศมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล  โดยในกรณีเทศบาลตำบลให้แต่งตั้งได้จำนวนรวมกันไม่เกิน ๒ คน  ทั้งนี้ โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบประจำของเทศบาล  เทศบาลตำบลดอนประดู่  ประกอบด้วย ส่วนราชการทั้งหมด  ๔  ส่วน ที่ต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการให้บริการกับพี่น้องประชาชน  ส่วนราชการเหล่านี้ให้บริการในด้านใดบ้าง ติดตามจากข้อมูลต่อไปนี้
สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด  หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
               -  งานธุรการ
               -  งานการเจ้าหน้าที่
               -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               -  งานวิชาการและแผนงาน
               -  งานนิติการ
               -  งานสวัสดิการสังคม
               -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
               -  งานส่งเสริมการเกษตร
กองคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานผลประโยชน์ฯ งานแผนที่ภาษีฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย
               -  งานธุรการ             
               -  งานการเงินและบัญชี
               -  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
               -  งานพัสดุและทรัพย์สิน
 กองช่าง
               -  งานธุรการ
               -  งานก่อสร้าง
               -  งานออกแและควบคุมอาคาร
               -  งานประสานสาธารณูโภค
               -  งานผังเมือง
   กองการศึกษา
               -  งานธุรการ
               -  งานบริหารการศึกษา
               -  งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม    

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th