Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร 
     ประชากร ทั้งสิ้น ๖,๔๔๑ คน แยกเป็นชาย ๓,๑๖๓ คน หญิง ๓,๒๗๘ คน จำนวน ๑,๙๔๔ ครัวเรือน จำแนกได้ดังนี้
หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน(ครัวเรือน) จำนวนประชากรทั้งหมด(คน)
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ ๑ บ้านทางทราย ๑๐๖ ๑๖๙ ๑๘๓ ๓๕๒
หมู่ที่ ๒ บ้านท่าไหล ๗๐ ๑๑๒ ๑๒๘ ๒๔๐
หมู่ที่ ๓ บ้านแหลมยาง ๑๗๘ ๒๙๔ ๒๙๖ ๕๙๐
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนประดู่ ๑๐๙ ๑๘๖ ๑๘๑ ๓๖๗
หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วยเภา ๑๘๕ ๒๙๔ ๓๒๗ ๖๒๑
หมู่ที่ ๖ บ้านหัวควน ๓๓๒ ๕๗๖ ๕๘๓ ๑,๑๕๙
หมู่ที่ ๗ บ้านชายพรุ ๒๙๑ ๔๓๕ ๔๓๙ ๘๗๔
หมู่ที่ ๘ บ้านควนเผยอ ๑๓๗ ๒๒๕ ๒๕๖ ๔๘๑
หมู่ที่ ๙ บ้านไทรพอน ๑๔๗ ๒๕๐ ๒๒๔ ๔๗๔
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศาลาทวด ๑๖๒ ๒๓๕ ๒๘๑ ๕๑๖
หมู่ที่ ๑๑ บ้านชายห้วย ๒๒๗ ๓๘๗ ๓๘๐ ๗๖๗
รวมทั้งสิ้น ๑,๙๔๔ ๓,๑๖๓ ๓,๒๗๘ ๖,๔๔๑
  
การศึกษา
     
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนประดู่ จำแนกได้ดังนี้
     - ระดับอนุบาลและปฐมวัย ๔ แห่ง ประกอบด้วย
          ๑.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน
          ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านดอนประดู่
          ๓.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ
          ๔.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไทรพอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
     - ระดับประถมศึกษา ๔ แห่ง ประกอบด้วย
          ๑.โรงเรียนวัดหัวควน
          ๒.โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 
          ๓.โรงเรียนวัดควนเผยอ 
          ๔.โรงเรียนวัดไทรพอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
     - ระดับมัธยมศึกษา ๑ แห่ง คือ
          ๑.โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑
     - ระดับชุมชน ประกอบด้วย ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ แห่ง
     - ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
     - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดอนประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗
    
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - วัด ๖ แห่ง ได้แก่
          ๑.วัดมงคลนิมิต
          ๒.วัดดอนประดู่
          ๓.วัดอัมพวันนิมิตร
          ๔.วัดไทรพอน
          ๕.วัดควนเผยอ
          ๖.วัดหัวควน
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑
       
การสาธารณสุข
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (สถานีอนามัย ) ๓ แห่ง ได้แก่
          ๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหัวควน
          ๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านดอนประดู่
          ๓.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านไทรพอน 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th