Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร 
     ประชากร ทั้งสิ้น ๖,๔๔๑ คน แยกเป็นชาย ๓,๑๖๓ คน หญิง ๓,๒๗๘ คน จำนวน ๑,๙๔๔ ครัวเรือน จำแนกได้ดังนี้
หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน(ครัวเรือน) จำนวนประชากรทั้งหมด(คน)
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ ๑ บ้านทางทราย ๑๐๖ ๑๖๙ ๑๘๓ ๓๕๒
หมู่ที่ ๒ บ้านท่าไหล ๗๐ ๑๑๒ ๑๒๘ ๒๔๐
หมู่ที่ ๓ บ้านแหลมยาง ๑๗๘ ๒๙๔ ๒๙๖ ๕๙๐
หมู่ที่ ๔ บ้านดอนประดู่ ๑๐๙ ๑๘๖ ๑๘๑ ๓๖๗
หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วยเภา ๑๘๕ ๒๙๔ ๓๒๗ ๖๒๑
หมู่ที่ ๖ บ้านหัวควน ๓๓๒ ๕๗๖ ๕๘๓ ๑,๑๕๙
หมู่ที่ ๗ บ้านชายพรุ ๒๙๑ ๔๓๕ ๔๓๙ ๘๗๔
หมู่ที่ ๘ บ้านควนเผยอ ๑๓๗ ๒๒๕ ๒๕๖ ๔๘๑
หมู่ที่ ๙ บ้านไทรพอน ๑๔๗ ๒๕๐ ๒๒๔ ๔๗๔
หมู่ที่ ๑๐ บ้านศาลาทวด ๑๖๒ ๒๓๕ ๒๘๑ ๕๑๖
หมู่ที่ ๑๑ บ้านชายห้วย ๒๒๗ ๓๘๗ ๓๘๐ ๗๖๗
รวมทั้งสิ้น ๑,๙๔๔ ๓,๑๖๓ ๓,๒๗๘ ๖,๔๔๑
  
การศึกษา
     
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนประดู่ จำแนกได้ดังนี้
     - ระดับอนุบาลและปฐมวัย ๔ แห่ง ประกอบด้วย
          ๑.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน
          ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านดอนประดู่
          ๓.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ
          ๔.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไทรพอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
     - ระดับประถมศึกษา ๔ แห่ง ประกอบด้วย
          ๑.โรงเรียนวัดหัวควน
          ๒.โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 
          ๓.โรงเรียนวัดควนเผยอ 
          ๔.โรงเรียนวัดไทรพอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
     - ระดับมัธยมศึกษา ๑ แห่ง คือ
          ๑.โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑
     - ระดับชุมชน ประกอบด้วย ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ แห่ง
     - ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑
     - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดอนประดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗
    
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - วัด ๖ แห่ง ได้แก่
          ๑.วัดมงคลนิมิต
          ๒.วัดดอนประดู่
          ๓.วัดอัมพวันนิมิตร
          ๔.วัดไทรพอน
          ๕.วัดควนเผยอ
          ๖.วัดหัวควน
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑
       
การสาธารณสุข
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (สถานีอนามัย ) ๓ แห่ง ได้แก่
          ๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหัวควน
          ๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านดอนประดู่
          ๓.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านไทรพอน 
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th