Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

     สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรขึ้นกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย

ข้อมูลทรัพยากรด้านการเกษตร
     ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลดอนประดู่ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวจำแนกเป็นข้าวนาปี ประมาณ ๘,๗๐๐ ไร่ ข้าวนาปรัง ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ ยางพารา ๖,๗๕๐ ไร่ ไม้ผล ๕๒ ไร่ ไม้ยืนต้น ๖๓๐ ไร่ พืชผัก ๓๐ ไร่ พืชไร่ ๑๐ ไร่ ประมง ๕๐ ไร่ ปศุสัตว์ ๑๒๕ ไร่ และอื่น ๘,๐๖๔ ไร่
     พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก คือ ข้าวเล็บนก ข้าวขาวบางแก้ว ข้าวสังหยด และข้าวไอ้เฉี้ยง  

หน่วยธุรกิจ
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนประดู่ ได้แก่
     - โรงอิฐ  
     - ปั้มน้ำมัน 
     - โรงสีข้าว 
     - ร้านวัสดุก่อสร้าง 
     - ฟาร์มไก่ 
     - เหล็กดัด 
     - คลินิก  
     - ร้านท่อไอเสีย 
     - ร้านคอมพิวเตอร์ 
     - ร้านเสริมสวย 
     - ศูนย์บริการล้าง อัด ฉีด
     - ร้านค้า
     - ฟาร์มหมู  
     - กระจกอลูมิเนียม 
     - โรงกลั้นเหล้า 
     - ร้านอาหาร  
     - ร้านซ่อมแอร์ 
จำนวน ๑ แห่ง
จำนวน ๕ แห่ง
จำนวน ๓ แห่ง
จำนวน ๓ แห่ง
จำนวน ๑ แห่ง
จำนวน ๑ แห่ง
จำนวน ๓ แห่ง
จำนวน ๑ แห่ง
จำนวน ๒ แห่ง
จำนวน ๔ แห่ง
จำนวน ๑ แห่ง
จำนวน ๕๒ แห่ง
จำนวน ๔ แห่ง
จำนวน ๑ แห่ง
จำนวน ๖ แห่ง
จำนวน ๓ แห่ง
จำนวน ๑ แห่ง


เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th