Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายเทิ่ม นวลละออง
ประธานสภาเทศบาล ตำบลดอนประดู่
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายคำนึง ขาวแก้ว
รองประธานสภาเทศบาล ตำบลดอนประดู่
Responsive image
Responsive image
นางสุคนธ์ สมหวัง
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลดอนประดู่เขต 1
Responsive image
นายบุญเจือ ยิ้มแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลดอนประดู่เขต 1
Responsive image
นายวิเชียร เปียกลับ
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลดอนประดู่เขต 1
Responsive image
นายผัน คงสมคิด
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลดอนประดู่เขต 1
Responsive image
Responsive image
นายอรุณ วกกุม
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลดอนประดู่เขต 1
Responsive image
นายเซี้ยน ขุนไพชิต
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลดอนประดู่เขต 2
Responsive image
นายสมพร ขุนไพชิต
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลดอนประดู่เขต 2
Responsive image
นายคำนึง ทองสีดำ
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลดอนประดู่เขต 2
Responsive image
นายประมิตร์ ฤทธิเดช
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลดอนประดู่เขต 2
Responsive image
Responsive image
นายอุทัย เหมือนทองเส้ง
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลดอนประดู่เขต 2

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th