Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีหมู่บ้านจำนวน ๑๑ หมู่บ้านและในวันทึ่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๕  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนประดู่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลดอนประดู่ 
    
ที่ตั้ง 
     ตำบลดอนประดู่ เป็นตำบลในเขตการปกครองท้องที่ของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่  
          หมู่ที่ ๑ บ้านทางทราย
          หมู่ที่ ๒ บ้านท่าไหล
          หมู่ที่ ๓ บ้านแหลมยาง
          หมู่ที่ ๔ บ้านดอนประดู่
          หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วยเภา
          หมู่ที่ ๖ บ้านหัวควน
          หมู่ที่ ๗ บ้านชายพรุ
          หมู่ที่ ๘ บ้านควนเผยอ
          หมู่ที่ ๙ บ้านไทรพอน
          หมู่ที่ ๑๐ บ้านศาลาทวด
          หมู่ที่ ๑๑ บ้านชายห้วย
    

อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

สภาพพื้นที่
     เป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม ชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลประมาณ ๘๐% จะยึดอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก สำหรับพื้นที่บางส่วนของตำบล จะเป็นเนินสูงพื้นที่บริเวณนี้ชาวบ้านจะปลูกยางพารา

เนื้อที่
     โดยประมาณ ๔๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๒๖,๒๕๐ ไร่ เป็นเนื้อที่ถือครองการเกษตรทั้งหมด ๒๔,๔๑๑ ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ปลูกข้าว ๘,๗๐๐ ไร่ ยางพารา ๖,๗๕๐ ไร่ ไม้ผล ๕๒ ไร่ ไม้ยืนต้น ๖๓๐ ไร่ พืชผัก ๓๐ ไร่ พืชไร่ ๑๐ ไร่ ประมง ๕๐ ไร่ ปศุสัตว์ ๑๒๕ ไร่ และอื่น ๘,๐๖๔ ไร่


เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th