Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลดอนประดู่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกผัน/ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จำนวนเงิน 15,630,437 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 20 โครงการ จำนวนเงิน 14,118,117 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ลำดับที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
1 การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน 5 388,040 4 388,040
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 11,652,000 4 11,652,000
3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร 2 30,000 1 1,909,198
4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา 8 2,429,018 8 1,909,198
5 การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1 28,000 1 28,000
6 การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 1 493,000 0 0
7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการที่ดี 3 610,379.46 2 110,879.46
  รวม 24 15,630,437.46 20 14,118,117.46

 
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562