Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เข้าร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปี พ.ศ. 2563
Responsive image
       ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 ด้าน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล
       เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  เทศบาลตำบลดอนประดู่ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ จำนวน 110 คะแนน คะแนนที่ได้ 91 คิดเป็นร้อยละ 82.73
2. ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา จำนวน 105 คะแนน คะแนนที่ได้ 90 คิดเป็นร้อยละ 85.71
3. ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินการคลังและการคลัง จำนวน 250 คะแนน คะแนนที่ได้ 185 คิดเป็นร้อยละ 74.00
4. ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ จำนวน 395 คะแนน คะแนนที่ได้ 73.41 คิดเป็นร้อยละ 73.42
5. ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล จำนวน 55 คะแนน คะแนนที่ได้ 44 คิดเป็นร้อยละ 80.00
       
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563